មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនូវផលិតផលច្រកចេញចូលតែមួយនូវសេវាកម្មផលិតចេញពីការរចនារហូតដល់ផលិតនិងតំឡើង
ប្រភេទទាំងអស់
Mr. Terry Szeto
Mr. Terry Szeto
នាយកទីផ្សារ។
ជជែកតាមអ៊ិនធរណេត
ជជែកតាមអ៊ិនធរណេត